Büro Personeli Alımı YapılıyorBüro Personeli Alımı Yapılıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne Büro Personeli Alınıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=wwlOlftvrFA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne sözleşmeli büro personeli alımı yapılıyor. 

14 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruya göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine sözleşmeli büro personeli alınıyor.

Büro personeli alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 35 yaşını doldurmamış olması, KPSS en az 70 puan şartı ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor. 

Başvurular, bugünden itibaren 15 gün boyunca devam edecek. 

YENİ ALIM DUYURULARI ART ARDA GELDİ. SON DAKİKA HABERLERİ VE İŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA.

ASBÜ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; önlisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az
(70) puan almış olmak.
Özel Bütçe

Personel alımına dair yayınlanan bilgilendirme metninde ayrıca şu ifadeler görülüyor:

1.Türk vatandaşı olmak.

2.01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)

3.Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapmış veya muaf olmak.

4.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak.

7.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

8.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

10.5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2. İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi:

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere

önlisans mezunları için KPSS P93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

• Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi, https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil aday sayısının dört

katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

• Atanmaya hak kazanan adayların; ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekli bilgi/belgeleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen

müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

• KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

• İstenilen bilgi/belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak olup ilanda yedek listede adı yer alan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

• Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

• Göreve başlamaya hak kazananların geçerli bir mazereti olmaksızın 1 ay süre içerisinde görevine başlamamaları veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri durumunda yerine yedek adaylar arasından listedeki başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

• İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı bilgi/belge

beyanında bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise de sözleşmeleri feshedilecektir. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacak olup herhangi bir ücret ödenmiş ise bu ücretler yasal faizi ile birlikte geri tazmin edilecektir.

• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

• Yedek aday listesinde adı yer alan kişiler bilgi/belge teslimi yapmayacaklardır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-596 4455 – 0312-596 4456

e-posta : personel@asbu.edu.tr