seddk personel alımıseddk personel alımı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

İlgili alıma başvurular 25 Kasım’da sona erecek.

Kurumda açık bulunan 30 uzman yardımcısı kadrolarına atama için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu sınavınn 24-25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşeceğine yer verilen resmi duyuruda başvuru şartları ve diğer detaylara da yer verildi.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS)  İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (600 kişi) girmiş olmak.
7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 

SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
1) Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
2) Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
3) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

YAZILI SINAV AŞAMASI
1) Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” yapılacaktır. Yazılı sınav konu grubu, oturum tarihleri ve konu alanlarının dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV AŞAMASI
1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.