MEMUR ALIMIMEMUR ALIMI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılıyor. Belediyeye personel alımı yapılacağına dair duyuru 20 Eylül’de Resmi Gazete‘de yayınlandı.

İtfaiye eri alımı için başvuru yapmak isteyen adayların C sınıfı sürücü belgesi ve en az lise mezuniyeti şartını yerine getirmesi, zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların ise “Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksek Okulu, Çevre Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.” şartını yerine getirmesi gerekiyor.

KPSS EN AZ 50 VE 60 PUAN ŞARTLARI

Adayların KPSS ile ilgili şartları da dikkatle incelemesi gerekli. Resmi duyuruya göre; itfaiye eri alımı için en az 50 , zabıta memuru alımı için en az 60 puan KPSS şartı yer alıyor.

BİNLERCE YENİ PERSONEL ALINACAK! KPSS’SİZ VE KPSS ŞARTLI İLANLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Başvuru Tarihleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurulara dair yapılan açıklamada adayların talep edilen belgeleri (Bknz. resmi internet sayfası) söz konusu tarihlerde belediyeye teslim etmesi gerektiği vurgulandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ADAYLARDAN BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.