Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne mühendis, büro personeli, destek personeli(temizlik, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere 78 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne mühendis, büro personeli, destek personeli(temizlik, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere 78 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne mühendis, büro personeli, destek personeli(temizlik, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere 78 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

MGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR
B.1-Büro Personeli
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B.2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B.3- Destek Personeli (Şoför)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 

4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

7.Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak. 

7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)

10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B.5- Mühendis

1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

mgm personel alımı

BAŞVURU YERİ

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET