Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı güvenlik ve destek personeli alımı başvurularında son saatlere girildi.Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(temizlik görevlisi) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak.Başvurular bugün(29 Mart) sona erecek.Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı güvenlik ve destek personeli alımı başvurularında son saatlere girildi.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(temizlik görevlisi) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak.Başvurular bugün(29 Mart) sona erecek.Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2024 yılı yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını tıkla indir, tüm memur alımlarından haberin olsun.

Çevre Bakanlığı Personel Alımı Şartları

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.
11) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

B) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1) SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG)
POZİSYON ADEDİ:
 1 (Bir)
PUAN TÜRÜ: KPSS P93 (Önlisans)

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunu olmak (önlisans)
b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
c) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) 180 cm kısa boylu olmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2) SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) (DP)
POZİSYON ADEDİ:
 2 (İki)
PUAN TÜRÜ: KPSS P94 (Ortaöğretim)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Erkek) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine sahip olmak,
c) İlan tarihinden önce temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

3) SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) (DP)
POZİSYON ADEDİ:
 1 (Bir)
PUAN TÜRÜ: KPSS P94 (Ortaöğretim)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) (Kadın) İÇİN ARANAN NİTELİKLER
a) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Hijyen Belgesine sahip olmak,
c) İlan tarihinden önce temizlik işlerinde çalışmış olmak.  (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
d) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

çevre bakanlığı personel alımı

Çevre Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 20/03/2024 tarihinde başlayıp 29/03/2024 tarihinde saat : 23:59’da sona erecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET