102 personel alımı102 personel alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 sözleşmeli personeli alımı yapacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne sağlık personeli, büro personeli, şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen unvanlarında alım yapılacak. İlgili alımlara başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi personel alımı sürecine dair yapılan açıklamada ise, ” Müracaatlar, 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.” denildi. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu. Bu arada yeni binlerce personel alımı yapılacağına dair duyurular art arda geldi. Haberleri kaçırmamak için TIKLA VE İNDİR.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  1. Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi) olanlar için ise 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri alınmayacak olup, yerine 2022 yılı KPSS belgeleri alınacaktır.
  2. Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
  5. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
  6. 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

KONTENJAN DAĞILIMI

    BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE 

NİT. KODUNVANIADETARANAN NİTELİKLER
EC01ECZACI1Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
E01EBE1Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
H01HEMŞİRE4Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
H02HEMŞİRE2Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik hizmetlerinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H03HEMŞİRE2Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında en az iki yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek.
H04HEMŞİRE1Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin beyin cerrahisi ünitesinde en az beş yıl iş deneyimi olduğunu belgelendirmek.
H04HEMŞİRE4Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
H05HEMŞİRE2Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik hizmetlerinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H06HEMŞİRE2Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az iki yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı eğitimini aldığını belgelemek.
H07HEMŞİRE1Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik alanında Devlet sağlık kurumlarında en az dört yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı bebek dostu aile sağlık elemanı unvanını aldığını belgelemek.
H08HEMŞİRE2Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az dört yıl deneyimli olduğunu belgelemek.
H09HEMŞİRE2Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az üç yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi eğitimini aldığını belgelemek.
H10HEMŞİRE1Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Üniversite hastanelerinde hemşirelik alanında en az üç yıl çalıştığını belgelendirmek.
ST01SAĞLIK TEKNİKERİ2Ameliyathane hizmetleri programı önlisans mezunu olmak.
ST02SAĞLIK TEKNİKERİ2Anestezi programı önlisans mezunu olmak.
ST03SAĞLIK TEKNİKERİ1Anestezi programı önlisans mezunu olup, anestezi alanında iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
ST04SAĞLIK TEKNİKERİ3Anestezi programı önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde anestezi alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve önlisans mezuniyetinden sonra ilgili klinikte Anestezi cihazlarının kalibrasyon sterilizasyon ve kullanımı ile düşük akım anestezi uygulamaları eğitimini aldığını belgelemek.
ST05SAĞLIK TEKNİKERİ2Anestezi programı önlisans mezunu olup, Yataklı tedavi kurumlarının ameliyathanelerinde ve yoğun bakım ünitelerinde anestezi teknikeri olarak en az bir yıl çalıştığını belgelemek.
ST06SAĞLIK TEKNİKERİ2Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında en az iki yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve MR çekimleri, Bilgisayarlı Tomografi, Kardiyak Tomografi, Mamografi eğitimi aldığını belgelemek.
ST07SAĞLIK TEKNİKERİ2Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında iş deneyimine sahip olduğunu ve otomatik enjektör eğitimi ile infüzyoon pompası, defibbilatör cihazlarının kullanılmasına ilişkin eğitimleri aldığını belgelemek.
ST08SAĞLIK TEKNİKERİ1Perfüzyon Teknikleri önlisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgesine ve kimlik kartına sahip olmak. mezuniyetinden sonra perfüzyon atölye eğitimi ve sağlık sektöründe modern yaklaşımlar eğitimini
almış olmak.
RT01RÖNTGEN TEKNİSYENİ1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, bu alanda en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve önlisans mezuniyetinden sonra Bilgisayarlı Tomografi ve Mamografi cihazlarını kullanabilme yeterliliğine ilişkin eğitim aldığını belgelemek.
RT02RÖNTGEN TEKNİSYENİ2Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti veren kurumlarda en az iki yıl çalıştığını, mezuniyetinden sonra Uygulamalı temel MR, MR güvenliği, ileri MR uygulamaları ile girişimsel radyoloji temel eğitimi aldığını belgelemek.
L01LABORANT1İlgili alanda önlisans mezunu olup, ön lisans mezuniyetinden sonra iş deneyimine sahip olduğunu ve Biyokimya otoanalizörü, Kan sayım cihazı eğitimlerini aldığını belgelemek.
DS01DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde koroner anjiyografi ünitesinde en az bir yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hasta ve yaşlı hizmetleri kurs belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.
DS02DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda tıbbi sekreter olarak iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı klavye, bilgisayar işletmenliği kurs belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.
DS03DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra tıbbi sekreter olarak çalıştığını belgelendirmek ve Dijital arşiv, Tıbbi görüntüleme arşivleme ve iletişim sistemi eğitimlerini aldığını belgelemek.
DS04DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Psikoloji bölümü lisans mezunu olup, Kamu kurumlarında Psikoloji alanı ile ilgili iş deneyimi olduğunu ve Minnesota çok yönlü kişilik envanteri, Çocuk değerlendirme ve dikkat testleri uygulayıcı eğitimleri aldığını belgelemek.
DS05DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon kurslarını aldığını belgelemek. (NOT: Bu pozisyona yerleşen aday Üniversitemiz Veteriner Fakültesi hayvan hastanesinde çalıştırılacaktır.)
DS06DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)1Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin patoloji laboratuvarında en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve lisans mezuniyetinden sonra kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasına ilişkin eğitim
ile skopi cihazı ve kullanıcı eğitimini aldığını belgelemek.
DS07DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Odyometri programı önlisans mezunu olup, Odyometri teknikeri olarak en az bir yıl iş deneyimi olduğunu belgelemek ve Yenidoğan İşitme Tarama ABR cihazı kullanıcı eğitimi ile Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan İşitme Tarama programı uygulayıcı eğitimi belgesine sahip olduğunu belgelemek.
DS08DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, Odyolog olarak iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve İşitsel Rehabilitasyonda Dil, Konuşma, konuşma bozuklukları ve Erken Çocukluk Eğitimi belgelerine sahip olduğunu belgelendirmek.
DS09DİĞER SAĞLIK PERSONELİ1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde girişimsel radyoloji ünitesinde en az yedi yıl iş deneyimi olduğunu belgelendirmek.
B01BÜRO PERSONELİ1Meslek Liselerinin muhasebe alanından mezun olup, Büro personeli alanında en az on yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği kurs bitirme belgesine sahip olduğunu belgelemek.
B02BÜRO PERSONELİ1Sinema-TV bölümü lisans mezunu olup, kurumsal iletişim alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme, dijital fotoğrafçılık programı, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, kısa film yapımına ilişkin kurs belgelerine sahip olmak.
B03BÜRO PERSONELİ1Önlisans mezunu olup, en az iki yıl Maliye alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Usta öğretici oryantasyon kurs belgesine sahip olmak. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe ve kişisel verilerin korunması eğitimlerini aldığını belgelemek.
B04BÜRO PERSONELİ1Lisans mezunu olup, en az iki yıl büro elemanı alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği ve usta öğretici kurs belgesine sahip olduğunu belgelemek.
B05BÜRO PERSONELİ1Lisans mezunu olup, Kamu kurum ve kuruluşlarında anaokulu usta öğretici olarak iş deneyimine sahip olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diksiyon, aile eğitimi ve çocuk bakım elemanı eğitimi aldığını
belgelemek.
B06BÜRO PERSONELİ1Lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda bilgisayar programcılığı eğitmeni olarak en az bir yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve Yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek.
DP01DESTEK PERSONELİ1Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olup, Üniversite hastanelerinde Sağlık Turizmi alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi işletmeleri yönetimi eğitimi ile Üniversite onaylı sağlık turizmi uzmanlık eğitimi belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.
DP02DESTEK PERSONELİ1Ön lisans mezunu olup, muhasebe alanında en az üç yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği kurs belgesine sahip olduğunu belgelemek. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe eğitimlerini aldığını belgelemek.
DP03DESTEK PERSONELİ1Çocuk gelişimi programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda usta öğretici olarak iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı usta öğretici oryantasyon kursu, bilgisayar kursu belgelerine sahip olmak.
DP04DESTEK PERSONELİ TEMİZLİK (ERKEK)12 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.
DP05DESTEK PERSONELİ TEMİZLİK (KADIN)4 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.
DP06DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)2 Önlisans mezunu olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 SRC 1, SRC 3 ve Psikoteknik belgesi almış olmak.
 Devlet veya Üniversite hastanelerinden Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.
KG01KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)9 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması)
 Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 Erkek adayların en az 170 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 15’ten fazla 13’den az olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.
KG02KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN)5 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması)
 Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 Bayan adayların en az 165 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 10’dan fazla 13’den az olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.
T01TEKNİSYEN1 Meslek liselerinin Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı mezunu olmak.
 Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs bitirme belgesine sahip olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
T02TEKNİSYEN1 Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
 Lisans Mezuniyetinden sonra Medikal gaz sistemlerinin montaj, bakım ve onarımı ile Gazlı söndürme sistemlerinin; montajı, devreye alınması ve bakımı, Kalite mühendisliği ve yöneticiliği, Makine geliştirme ve uyum eğitimlerini aldığını belgelemek.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
T03TEKNİSYEN1 Elektrik programı önlisans mezunu olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 Elektrik teknikeri, Elektrik tesisatı ve pano monitörü, yüksek voltaj alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve Elektrik pano montajcısı mesleki yeterlilik belgesine sahip olduğunu belgelemek.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
T04TEKNİSYEN1 Harita ve Kadastro programı önlisans mezunu olmak.
 Önlisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl harita teknikeri iş deneyimine sahip olduğunu ve netcad harita ve imar uygulamaları eğitimini aldığını belgelemek.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
T05TEKNİSYEN1 Meslek liselerinin haritacılık alanından mezun olmak.
 Haritacılık alanında deneyimine sahip olduğunu ve mezuniyetinden sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar destekli harita çizimi beceri geliştirme eğitimini aldığını belgelemek.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
VH01VETERİNER HEKİM3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
 Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 Bu pozisyona atanmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığının görevlendireceği tüm birimlerde çalışacak ve her türden hayvan ile ilgilenmek zorundadır.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.