MGM KPSS İLE PERSONELMGM KPSS İLE PERSONEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne KPSS en az 60 puanla personel alımları için başvurular sürüyor.

MGM’nin resmi sayfası ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede kuruma 36 sözleşmeli personel alınacağı açıklanmıştır.

İlgili duyuruda başvuruların Kariyer Kapısı üzerinden alınacağı kaydedilmiştir.

MGM personel alımı için başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında alınıyor.

Başvuru sürecine dair yapılan açıklamada, “Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” İfadeleri görüldü.

BEKÇİ, POLİS, MEMUR İŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

MGM’ye HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALINIYOR?

6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alınıyor.

MGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR NELER?

ÖZEL ŞARTLAR
       
1- BÜRO PERSONELİ

 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
           
  2- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 3. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 4. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 5. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 6. Cinsiyetinin erkek olması.
 7. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 8. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 9. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 10. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
 11. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
 12. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 13. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 14. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  3- DESTEK PERSONELİ
 15. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 16. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 17. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

KARİYERBANKASI – ANKARA