144 memur alımı144 memur alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sayfasından yayımlanan duyuruda Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tekniker, memur , mühendis unvanlarında alım yapılacağı aktarılıyor.

Yeni polis, bekçi , askeri personel, özel sektör koruma alımları yapılacak! Yeni iş haberlerini ücretsiz takip için TIKLA VE İNDİR.

Duyuruda, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verilirken kontenjan dağılımı da duyuruda yer alıyor.,

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 144 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMIBAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
● İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
İgilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları 19 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. İşlemlere dair detaylı bilgilendirme ve başvuru formuna belediye resmi sayfasından erişilebilecek.