Kırıkkale Üniversitesi personel alımıKırıkkale Üniversitesi personel alımı

Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor.

Kırıkkale Üniversitesi hemşire, psikolog, röntgen teknisyeni, laborant, sağlık teknikeri, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında personel alımı için 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan başvuru işlemlerinde son günlere girildi. Adaylar başvurularını 21 Kasım 2022 tarihine kadar yapabilecekler. Kırıkkale Üniversitesi personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar da netleşti.

YENİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP ETMEK , SON İŞ HABERLERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.
Ön Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.

Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen özel şartları sağlamak.

İSTENİLEN BELGELER

  • Kırıkkale üniversitesi personel alımı Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğinin https://personel.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=FormVeDokumanlar internet adresinden indirilmesi gerekmektedir.)
  • KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
  • Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)
  • Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
  • Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
  • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
  • Kırıkkale üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
  • Şoför pozisyonuna başvuracak adaylar için (E) sınıfı Sürücü Belgesi ile SRC1 Belgesi
  • Fotoğraf

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YERLEŞTİRME VE ATANMA

İmzalanmadan yüklenen başvuru dilekçesi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Tüm adayların başvuru belgeleri ilgili Kurumların kayıtlarından kontrol edilecek olup, doğruluğu kontrol edilemeyen başvurular ile yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili hükümleri uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, ilanda belirtilen genel şartlar ile özel şartları taşıyan adaylar arasından lisans ve ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu, ortaöğretim mezunları için ise 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da eşit olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre oluşturulan ön değerlendirme sonuçları ile nihai değerlendirme sonuçları neticesinde atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru ve değerlendirme takviminde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.
Ön Değerlendirme sonuçları neticesinde atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemizin belirtilen birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.
Asıl olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadır.
Asıl olarak yerleşen ve evrak teslimi yapan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler ile halen sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan; bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında () ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında () yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. () 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

11. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 12. Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve atanma süreçlerine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılacak olan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru ve diğer detaylar için https://kku.edu.tr/Anasayfa adresini ziyaret edebilirsiniz.