memur alımımemur alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne memur, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarında alım yapılacak. İlgili alıma başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Yeni polis, bekçi , askeri personel, özel sektör koruma alımları yapılacak! Yeni iş haberlerini ücretsiz takip için TIKLA VE İNDİR.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru Özel Şartlar:
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Başvurular 26 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu ve diğer detaylara belediyenin resmi internet sayfasından erişim sağlanabilecek. Başvuru işlemleri şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.