itkib personel alımıitkib personel alımı

İTKİB personel alımı duyurusu yayımlandı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine uzman yardımcısı, idari memur , engelli idari memur, şoför ve hizmetli olmak üzere 18 yeni personel alımı yapılacak.

13 bin polis alımı yapılacak. Yeni askeri personel, polis, memur ve işçi duyurularını takip için tıkla ve indir.

İTKİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 8. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 10. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

İTKİB PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru işlemleri 16 Aralık 2022 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklamada belgeler ve şartlar şu şekilde sıralandı:

Başvuruda İstenilen Belgeler*

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (imzalı olarak),
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
 3. İki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki tane),
 4. E-devletten Barkodlu Mezuniyet Belgesi,
 5. E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,
 6. E-devletten Barkodlu Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
 7. E-devletten Barkodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 8. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),
 9. Şoför kadrosu başvuruları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 10. Şoför Kadrosu için var ise Psikoteknik sonuç belgesinin eklenmesi.

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

Başvurular, 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 16 Aralık 2022 saat 17:30’a kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar, tüm detaylar için http://www.itkib.org.tr/tr/gundem-personel-alim-duyurulari-istanbul-tekstil-ve-konfeksiyon-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterligi-itkib-%C2%A0personel-alimi-duyurusu-1.html adresini ziyaret edebilir.