Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) personel alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru bilgilerine dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net'in bu haberinde yer alıyor.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) personel alımı başvuruları sürüyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) personel alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru bilgilerine dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net’in bu haberinde yer alıyor.

Resmi Gazete’de ve Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyurularda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine hemşire, eczacı, psikolog, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli(odyolog, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist), mühendis, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli( temizlik ve çöp toplama, şoför, aşçı), çözümleyici, sistem programcısı ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarıldı. başvuru yapacak adayların genel şartların yanı sıra, özel şartları da dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak).

D-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).
2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvuruları 16 Kasım-30 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kontenjan Dağılımı

Kontenjan dağılımın devamı ve diğer detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET