lise mezunu personel alımılise mezunu personel alımı

Trakya Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak. Trakya Üniversitesi’ne teknisyen, tekniker, büro personeli ve destek personeli alımı yapılacağına ilişkin duyuru Resmi Gazete‘de yayımlandı.

İLKOKUL, LİSE, ÖN LİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA.

Yayımlanan duyuruda, “Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.” ifadeleri yer alırken, kontenjan dağılımı ile şartlar da netleşti.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.