Sayıştay Başkanlığı işçi alımı duyurusu yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Sayıştay Başkanlığına sürekli işçi alımı yapılacak.Başvurular 6 Kasım itibarıyla alınacak. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.Sayıştay Başkanlığı işçi alımı duyurusu yayımlandı.

Sayıştay Başkanlığı işçi alımı duyurusu yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Sayıştay Başkanlığına sürekli işçi alımı yapılacak.Başvurular 6 Kasım itibarıyla alınacak. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Sayıştay Başkanlığı İşçi Alımı Şartları

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

7.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

9. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

B- ÖZEL ŞARTLAR:
1. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

3. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasındaki şartlara haiz olmak,

4. Başvuru için belirlenen bölümden ya da programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak,

5. Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 6/11/2023-10/11/2023 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.Adaylar sürekli işçi alım ilanı çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

KARİYERBANKASİ.NET