ASTSUBAY ALIMIASTSUBAY ALIMI

MSB dış kaynaktan Astsubay alımı duyurusu yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru şartları ve kontenjan dağılımı belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi sayfasından dış kaynaktan astsubay adayı alımı başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. İlgili duyuruda Astsubay adayı alımı için başvuruların 27 Kasım 2022 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle alınacağı aktarılıyor.

MEMUR, POLİS, ASKERİ PERSONEL VE ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI ART ARDA GELDİ! TÜM HABERLER İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Duyuruya göre Astsubay adayı alımı başvuru şartları şu şekilde:

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci
maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve
Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen
Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri
taşımaktır. Bunlar:
(I) Türk vatandaşı olmak.
(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.
(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece
feshedilmemiş olmak.
(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka
karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma
suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya
bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam
etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

ASTSUBAY ALIMI SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

(a) Önceki seçim aşamaları ve Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar,
15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde”
belirtilen ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili
Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
(İ) Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
(İİ) Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

(İİİ) Tablo-2’de belirtilen Dz.K.K.lığı kadrolarından Motorcu, Seyir, Sonar,
Elektrik, Elektronik, Torpido ve Güdümlü Mermi sınıflarına başvuran adaylardan “EK-D
Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme
Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur” raporuna ilaveten “Denizaltıcı Olur” kararlı sağlık
raporu talep edilecektir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan
adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;
(İ) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en
geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine
geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan
sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor
düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin
ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.
(İİ) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.
(İİİ) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep
edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında
ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.
MSB ASTSUBAY ALIMLARI ÖZEL ŞARTLARI

(a) Adayların 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’nde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları
gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4’dedir.)
(b) TABLO-5’de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakat sınavında
başarılı olmak,
(c) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden,
sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini
yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme
süresi içerisinde olmak,
(ç) Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca
yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı
Kirazlıdere/ANKARA’da icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
(TABLO-6) başarılı olmak,
(d) Yedek Subay/Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-7’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış
olmak,
(e) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-8’da
bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(f) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç disiplin amirinden TABLO-9’de bulunan “Muvazzaf Astsubaylığa Layıktır” nitelik
belgesini almış olmak,
(g) Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların
bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olmak.

Kontenjan dağılımı ve tüm detaylar için aşağıdaki kılavuza göz atın.