Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM 78 personel alımı için başvurular başladı. MGM 78 personel alımı başvuru şartları ve kontenjan dağılımı bu haberimizde…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM 78 personel alımı için başvurular başladı. MGM 78 personel alımı başvuru şartları ve kontenjan dağılımı bu haberimizde…

MGM 78 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi personel alımı duyurusunda alıma ilişkin, “4 adet sözleşmeli Mühendis, 1 adet sözleşmeli Büro Personeli, 61 adet sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför) ve 12 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” deniliyor.

YENİ MEMUR ALIM HABERLERİ İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi sıralanıyor.

MGM 78 PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
  bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
  gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
  fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
  B) ÖZEL ŞARTLAR
  B.1-Büro Personeli
 • Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
  Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
  B.2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
 • Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 • 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
  Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
  B.3- Destek Personeli (Şoför)
 • Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
 • 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
  Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 • 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
 • Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329
  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı,
  Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  B.4- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
 • Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS
  Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 • Cinsiyetinin erkek olması.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
  yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı
  ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,
  13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
  durumu olmamak.
  B.5- Mühendis
 • Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim
  Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak

BAŞVURU SAYFASI VE DİĞER DETAYLAR

MGM 78 personel alımı başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/meteoroloji-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden yapılacak.

%d blogcu bunu beğendi: